کاتالوگ های محصولات SFP

SFP +-10G-1310nm-10km-LC
SFP-1.25G-1310nm-10km-SM
SFP-1.25G-1550nm-80km-SM
SFP+-10G-1550nm-SM-80km
SFP+ BIDI-10G-1270/1330nm-40km
XFP-10G-40km

کاتالوگ های محصولات جمپر