کولرهای مخابراتى برقی CLU

ﮐوﻟﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ CLU

کد محصول: BPD 104 1005/2

 

Clu ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ BBUاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

دانلود کاتالوگ

 

 

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ

Clu ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ BBUاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﺮ اﮐﺘﯿﻮ(ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم)

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻮﻟﺮ از ﻣﺎژول ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮ-اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮاي داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﻮاي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ دﻣﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎ را در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي اﺗﺎق (20 –30)ﻫﻤﻮار ﻧﮕﺎه دارد.

• ﺳﯿﺴﺘﻢ، دﻣﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ ي ﺑﺎﻃﺮي را ﺑﯿﻦ(20 –30)در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻮم دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ از 50ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• ﺳﯿﺴﺘﻢ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي 26 ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻃﺮي ﮐﻤﺘﺮ از22
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد.

 

توضیحات تکمیلی

وزن 54 کیلوگرم
ابعاد 34 × 23 × 56 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولرهای مخابراتى برقی CLU”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولرهای مخابراتى برقی CLU”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *