فرم استخدام

فرم استخدام
1مشخصات فردی
2سوابق تحصیلی
3سوابق حرفه ای
4مهارت در زبان خارجی
5گواهینامه های علمی تخصصی
جنسیت(ضروری)
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
DD اسلش MM اسلش YYYY
آدرس
98+