فرم استخدام

فرم استخدام
1مشخصات فردی
2سوابق تحصیلی
3سوابق حرفه ای
4مهارت در زبان خارجی
5گواهینامه های علمی تخصصی
جنسیت(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
وضعیت نظام وظیفه(ضروری)
YYYY اسلش MM اسلش DD
آدرس(ضروری)
98+